Engin Aslan

Sanatta İmge ve Pratik Üzerine

Hayatı anlamlı kılma eylemi olarak sanat, doğrudan ya da dolaylı bir biçimde, toplumsal ölçekte kültür üretimine denk düşen, zihinsel bir sürecin tümel ifadesidir bir bakıma. Tarihin geride bıraktığı imgelerle, hayatı biçimlendiren sosyo-ekonomik dinamiklerin yarattığı yaşam pratiği içerisinde, görünenin ardındaki gerçekliği kendi üretici etkinlik alanı içerisinde biçimleyen bir sanat algısı, hem sanatçının etkin yaratma gücünü hem de bireyden topluma değin bilişsel kavrayışın somut karşılığı olarak belirmesi olanaklıdır. Nitekim bu durum, sanatın temel sorunsallarından olan “Neden” ve “Nasıl”ın cevaplarını sürekli olarak tartışma alanı içerisinde tutması bakımından dikkate değerdir. 

Dolayısıyla sanat alanındaki her köklü dönüşüm, kendisine hayatın içerisinden bir karşılık bularak varlığını gerçekçi bir zemine çekebilmektedir. Sanatın kendisine yeni yollar açması işte bu tür alt üst oluşlar içinde gerçekleşir. Böylesi dönemlerde sanat ile hayat arasındaki ilişki sınırlarından kurtulur, sanat gerçek bir söyleme kavuşur ve üretici bir etkinlik alanı olarak karşılığını bulur.  

Dr. Öğr. Üyesi Engin ASLAN

 

Add Your Comment

Netsper © 2020. All Rights Reserved