Selda SOKU, Sokak, Tuval üzerine akrilik boya, 80×50 cm, 2021

Netsper © 2020. All Rights Reserved